sarathy

சேவையில் சாரதி

மடியேந்தி தாலாட்டி, பாராட்டி, சீராட்டி - அழகாக அமுதூட்டுவாய்!
முடியாத வயதிலே, அணைப்பிற்கு ஏங்கினால் - ஆறுதல் மொழிகள் சொல்வாய்!

திக்கற்ற எளியோர்க்கு கருணைமழை பொழிந்த உனை - இறைவனாய் பார்த்ததுண்டு!
திசைமாறும் இளையோர்க்கு சேவைக்கு வழிசொல்ல - இதயவாசல் திறந்தாய்! - உனை
அரங்கமே பாராட்ட அழைக்கும் நேரம் பார்த்து - துயரத்தில் ஆழ்த்திச்சென்றாய்!

ஆரதியின் சேவையெல்லாம்
சாரதியின் கரங்களென எந்நாளும் எடுத்துச்சொல்வோம்! - நாம்
எந்நாளும் எடுத்துச்சொல்வோம்! - இல்லம்
எந்நாளும் எடுத்துச்சொல்லும்!

About Sarathy

The Founder Chairman of the Trust, Mr. Parthasarathy (a) Service Sarathy had started his volunteering services from the age of 12 (school trip to Sivananda Ashram inspired him).

The week ends of Sarathy was not like the other children, he used to sell soaps, floor cleaners, etc in and around Guindy and Velacherry. Most of the money he earned were spent for the poor children at the orphanages for their notebooks, pencil and new cloths during local festivals.

Inspired by other charity based NGOs (Elders Homes, Specially-abled peoples homes, shelter homes) with whom he spent years together, established Aarathy Charitable Trust... The volunteers and friends of Sarathy joined hands to serve the society.

Mr. Parthasarathy is no more now and forever be greatly missed by everyone of his dear and nears. His ambition, pure service thoughts especially the charm he made us felt by helping needy people, is only driving us towards his way of social services and continuing from where he left behind.

 Start of Elders Home...

jSarathy has been visiting Elders Homes in and around Chennai from his school days. He used to spend his time with each and every inmate of the Home he visits and take care about cleaning, feeding making their time with lighter by chatting and comforting with cheerful words. This home was his brain-child, had been thinking for a long a while to give a kick start.

Sarathy struggled very much to start this Home in 2009 Feb. First of all his family did not support his idea, pointing out that he was newly employed in BPO sector - where he could hardly get time to do such services. Second thing was no one of the houseowners come forward to give their space for Elders' Home. Finally he got a place at Pallavaram area but somehow he could not start it at there.

With many of his friends' support he started this mission at MGR Nagar, Velachery. During first few months he met so many problems to manage the care takers/ procuring provisions/ rent, food like expenses and sharing his time with elders (even though 4 inmates at that time). Within few months he needed more space but many people hesitated renting out their space for elders' Home. At this time Mr.Suriyakumar completed his PhD and joined hands with Sarathy. The service mission expanded to other platforms too.

Even after shifting the Home for a higher rental charges at Velachery Check-post (7 beds). We had many struggles with the house owner. We could not tolerate the self-centric land-lady more than 6 months (June-Dec'09). 

On 17, Jan'10 we again shifted to the present building hired by Surya and partners hired for executing some businesses. The same Now to the same cost of rent the space became double and can be accomodated 15 elders in our Home. Good aeration, light and comfortable environment was enjoyed by the elders. Here the building owner is very kind and genuine. From ourside the Home is maintained very well, hygenic and the space is treated as our own and we care for all the building maintenances. Sarathy's Home was provided with 3 time food to all elders' by Surya and team from the Mess business (till November, 2010 - until the business closed).

On 14th Feb, 2010 the Home celebrated Annual Day by organising a Free Medical Camp (General, Dental and Eye check-ups) along with Blood donation section. Nearly 500 beneficiaries participated and with the support of volunteers from eNoah and well-wishers of this Elders Home. The Rusi Mess (run by Dr.Surya and Partners) took most of the expenses and Mr.Thiruvenkatam, Nehru Nagar arranged Samiana's and Chairs.

Sarathy was planning to construct a full facility Home at Perumaleri near Mamallapuram by raising fund. He had 3.5 grounds of his ancestral property there. But his sudden demise ruined all such service related plans.  We still require more space and planning to expand it by constructing simple structures on terrace of this present building and also searching some suitable space for the Home at outskirt of Chennai to accomodate atlease 25-30 elders (appx.2000-2500 sq feet).

The Home is presently run on behalf of, in memory of our beloved Sarathy, by his best friend Surya. All of Sarathy's friends and well-wishers started to support and strengthens Surya's hands to continue this nobel cause - started by a good heart.

Home 123

In memories...

நம் சாரதி

இருபத்தாறு அல்ல 
ஆறு வயது குழந்தை அவன்

நொடிக்கு ஒரு சிரிப்பு மின்னல்
பேசினாலே லேசாகும் மனது

சமூக சேவைக்கு சட்டென 
இழுத்துப்போவான் யாரையும்

இதற்குள்ளாகவா முடியவேண்டும்
இப்படியொரு இனிய பிறவி !

இளையோர்க்கு இரங்கும் இதயம் !
முதியோர்பால் அலாதி அன்பு ! 
நோயுற்றவர் மனநாடி அறிவான்
மருந்து பாதி அன்பு மீதி என்
இவன் தேற்றியவர்கள் ஏராளம் !

சேவை மனம், சீர்கேட்டுக்கு எதிராய்
சேவல் குணம் - சீர்திருத்தங்களுக்கு 
பலவாறு பலரோடு
பலவித படைகளை அமைத்தான்!

சேவையில் செம்மலே !
சமூகம் திரும்பிப்பார்க்கும்போது 
ஏன் மறைந்து போனாய்?

4